Kleine Briefmarkenecke

 

 

Montag, 1934-05-07




Freitag, 1934-05-18




Freitag, 1934-06-22




Montag, 1934-08-13




Samstag, 1934-08-18




Montag, 1934-09-24




Freitag, 1934-10-12




Montag, 1934-10-15




Montag, 1934-11-05




Dienstag, 1934-11-27




Dienstag, 1934-12-11




Freitag, 1934-12-14




Mittwoch, 1934-12-19





Montag, 1934-12-31




Montag, 1934-12-31